Pályázat iskolások ösztöndíjára

ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÉS KÖZÉPKOFÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ TANULÓK ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSA
 
Szatymaz Községi Önkormányzat pályázatot hirdet a külterületen/tanyán élő, vagy egyéb okból hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférésének elősegítése érdekében.
Az ösztöndíjpályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló gyermekek, fiatalok közneveléshez való hozzáférésének biztosítása, tanulmányainak segítése.
 
Az ösztöndíj egy tanulmányi félévre, azaz 5 hónapra kerül megállapításra. Az ösztöndíj maximum összege 5 000 Ft/fő/hó.

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S
ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÉS KÖZÉPKOFÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ TANULÓK ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSA

1. ELŐZMÉNY: Szatymaz Községi Önkormányzat konzorciumi tagként részt vesz a Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi járásban című EFOP-3.9.2-16-2017-00006 kódszámú nyertes projektben, amelynek célja többek között a hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása.

2. PÁLYÁZAT CÉLJA: Szatymaz Községi Önkormányzat pályázatot hirdet a külterületen/tanyán élő, vagy egyéb okból hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférésének elősegítése érdekében.
 
Az ösztöndíjpályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló gyermekek, fiatalok közneveléshez való hozzáférésének biztosítása, tanulmányainak segítése. Hosszabb távon a fiatalok helyi identitástudatának kialakítása, a községhez való kötődésének erősítése.   A támogatás célja, hogy az ösztöndíjban részesülők tanulmányaikkal kapcsolatos költségeiket fedezni tudják, a hátrányosító tényezőket kompenzáljuk, ebbe beleértve a közvetlen tanulmányi költségeket (tandíj, tanszerek beszerzése).

3. ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE, IDŐTARTAMA: Az ösztöndíj egy tanulmányi félévre, azaz 5 hónapra kerül megállapításra.
 
Az ösztöndíj maximum összege 5.000.- Ft/fő/hó.

4. ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK: Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén pályázatot nyújthatnak be azok a tanulók (vagy kiskorú esetén azok törvényes képviselője), akik:
-        általános iskolai vagy középiskolai teljes idejű (nappali tagozatos), általános iskolai, középiskolai, és alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben folytatják tanulmányaikat,
-        Szatymaz község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkeznek és egyéb szociális jellegű ösztöndíjban nem részesülnek,
-        a pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig 10. életévüket már igen, de 20. életévüket még nem töltik be,
-        a pályázó pályázat benyújtását közvetlenül megelőző félév tanulmányi eredményének kerekítés nélküli számtani átlaga: a.   általános iskolai tanulmányokat folytató esetében 4,51 feletti, b.   szakiskolai tanulmányokat folytató pályázó esetében a szakmai tantárgyakból 3,51 feletti, c.    gimnáziumi tanulmányokat folytató pályázó esetében 4,00 feletti legyen.
-        az alábbi szempontok valamelyike szerint hátrányos helyzetűnek minősülnek:
A pályázat szempontjából hátrányos helyzetűek különösen azok minősülnek, akik az országos átlaghoz viszonyítva rosszabb gazdasági és szociális helyzetben vannak az alábbi területek legalább egyikében (ezt kérjük a mellékelt önéletrajzban szíveskedjenek részletezni):
a)  a család alacsony iskolai végzettsége, alacsony foglalkoztatottsága, rossz lakókörülményei, alacsony egy főre jutó jövedelme,
b)  munkaerő-piaci elhelyezkedésében akadályozott valamilyen diszkrimináció miatt (pl. romák, megváltozott munkaképességűek, nők),
c)  vidékies térség lakója, külterületen (pl. tanyán, zártkertes ingatlanban) élő gyermekek, fiatalok.

5. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:   A pályázatokat írásban kell benyújtani 2018. november 15 napjáig: -      személyesen a beadási határidő utolsó napján 16.00 óráig a Szatymazi Polgármesteri Hivatal 9. sz. szobájába, vagy -      postai úton a Szatymazi Polgármesteri Hivatal címére: 6763 Szatymaz, Kossuth Lajos utca 30. (levélben történő benyújtás esetén a benyújtási határidő megtartottnak akkor minősül, ha a postai feladás legkésőbbi dátuma a pályázat határidejének utolsó napja).

6. HIÁNYPÓTLÁS: A hiányosan vagy nem megfelelően kitöltött pályázati adatlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására egyszeri hiánypótlási lehetőség biztosított.

7. TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK:A pályázatot az alábbi sorrendben kell összeállítani:
    • Kötelező mellékletek:
a.   a pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata, b.   16. életévét betöltött pályázó esetén a pályázó tanulói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti példánya, c.    a pályázó tanulmányi eredményét tartalmazó bizonyítvány – ennek hiányában más dokumentum – másolata, d.   osztályfőnökének vagy az iskola igazgatójának igazolását az igazolatlan hiányzásról 
    • Többletpontot igazoló mellékletek:
-      árva, félárva pályázó esetén halotti anyakönyvi kivonat -      orvosi igazolás, ha a pályázó tartósan beteg, vagy fogyatékos -      orvosi igazolás, ha a pályázó családtagja beteg, vagy fogyatékos -      hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat másolata, -      család jövedelmének igazolását a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről, -      a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály igazolását, amennyiben a pályázó családtagja munkanélküli, -      művészeti, tanulmányi és sport tevékenységet igazoló eredmény dokumentumát, -      önkéntes, közösségi munkavégzés esetén az iskola igazolását.

8. TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA, ÉRTÉKELÉS MÓDJA:   Az ösztöndíjban egy tanulmányi félévben részesülők száma a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig kerül megállapításra.

8.1. Elbírálás módja: A beérkező pályázatokat átruházott hatáskörben Szatymaz Község Képviselő-testületének Humán Bizottsága bírálja el.
8.2. Bírálat szempontjai: Az ösztöndíjpályázat elbírálása az alábbi szempontok alapján történik: -        hátrányos helyzet, -        tanulmányi eredmény, -        közösségi szerepvállalás, -        kiemelkedő sport, vagy más kiemelkedő tanulmányi (vagy tanulmányi versenyen elért) eredmény.
8.3. Kiértesítés: Döntést követő tizenöt napon belül minden pályázó értesítést kap a kérelmének támogatásáról vagy elutasításáról. Az eredmény nyilvánosan elérhető lesz a község honlapján, és a polgármesteri hivatal hirdető tábláján is.

9. EGYÉB FELTÉTELEK, KÖTELEZETTSÉGEK: Az ösztöndíjban részesülő pályázó köteles:
  • tanulói jogviszonya folyamatos fenntartásával a pályázat benyújtásakor megjelölt intézményben megszakítás nélkül végezni,
  • a pályázati adatlapon megjelölt adatainak esetleges változásáról az önkormányzatot 8 napon belül értesíteni.
  Az a pályázó, aki a fenti kötelezettségeinek, vagy az ösztöndíjszerződésben meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, a folyósított ösztöndíj összegét a jegybanki alapkamattal növelten köteles az erre okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül visszafizetni.   A pályázó a pályázatok benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott pályázatában megjelölt személyes adatait a pályázatot értékelő, a döntést előkészítő és döntéshozó személyek megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik ellátása során kezeljék, valamint azt, hogy ösztöndíj elnyerése esetén nevüket és az ösztöndíj összegét az önkormányzat nyilvánosságra hozza.

A pályázati fedlap és adatlap elérhető a Polgármesteri Hivatal 9. szobájában, illetve az alábbi linkeken: 
Szatymaz, 2018. október 15.
Szatymaz Községi    Önkormányzat
  Vissza


2018. október 27.
 

Szatymaz Község Polgármesteri Hivatala
6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.
Telefon/Fax: 62-583-560