Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019

Pályázati kiírás a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójára
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. 

A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:
a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás;
a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
 
A pályázók köre
„A” típusú pályázat:
A pályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 őszén már nem áll fenn, úgy a 2019/2020. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
 
„B” típusú pályázat:
A pályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatásiszakképzésben kívánnak részt venni.
 
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
  • a Magyar Honvédséés a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
 A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges! (Elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybele.aspx).

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva eredeti példányban a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes (csatolandó mellékletek elérhetőek a Polgármesteri Hivatalban  vagy letölhetők innen >


A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásak minősül. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét.
Támogatásban az részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, jelen esetben az 57.000.- Ft-otgyermekét egyedül nevelő család esetén öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át, jelen esetben a 71.250.- Ft-ot.
Jövedelemszámításnál irányadó a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 4.§. (1) bekezdés a) pontja:
  • a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap átlagát,
  • egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni. 
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, a kötelező mellékletekkel együtt a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

Módosult a beadási határidő!  BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ   Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában a pályázati beadási határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került.   A pályázatok benyújtásának módosított határideje:   2018. november 13.

Bővebb információt és a szociális rászorultság igazolására vonatkozó nyomtatványokat megtalálja a https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybele.aspx oldalon is.
Részletes információt kaphatnak a 62/583-560/15 mellék telefonszámon, illetve személyesen is állunk rendelkezésükre a Polgármesteri Hivatal 9. sz. szobájában.
  Vissza


2018. november 07.
 

Szatymaz Község Polgármesteri Hivatala
6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.
Telefon/Fax: 62-583-560